درصورت حذف اپلیکیشن رقم اطلاعات حساب کتاب ها چه می شود؟

در این صورت شما می توانید با نصب مجدد اپلیکیشن و ورود به برنامه شماره موبایلی که با آن ثبت نام کرده اید را وارد کنید و تمام صورت مبالغ خود را مشاهده کنید. هیچ چیز حذف نمی شود